Type alias DeleteCollectionOptions

DeleteCollectionOptions: CollectionName

The name of collection to delete.