Type alias DeleteIndexOptions

DeleteIndexOptions: IndexName

The name of index to delete